Δωρεάν Pre Junior τμήματα

Δωρεάν Pre Junior μαθήματα για όλο το χρόνο με διαδραστικού πίνακες και παιχνίδια.

Προετοιμάζουμε τα παιδιά για την παρακολούθηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο και τις κανονικές τάξεις εκμάθησης!

Παρουσίαση

 Το σχολείο μας λειτουργεί από το 1980 με τεράστια επιτυχία στις εξετάσεις όλων των πτυχίων. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές της πόλης μας είναι κάτοχοι πτυχίων της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας των Πανεπιστημίων Cambridge - Michigan και του Goethe Institut όλων των επιπέδων. Είναι σίγουρο ότι αυτό το γεγονός συνέβαλε πολύ στην επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Δύο είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους στηρίξαμε την προσπάθειά μας. Το διδακτικό προσωπικό και τα πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι Αγγλικής και Γερμανικής φιλολογίας. Διδάσκουν επίσης Άγγλοι και Γερμανοί καθηγητές για την καλύτερη εμπέδωση του προφορικού λόγου.

Πιστεύουμε ότι πέραν των οπτικοακουστικών μέσων και computers που φυσικά διαθέτει το σχολείο μας, σημαντικότερος παράγοντας για την καλύτερη απόδοση των μαθητών, είναι η άριστη επικοινωνία με τους καθηγητές. Στα χειμερινά μας προγράμματα, που αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου, αλλά και στα ταχύρυθμα θερινά, φροντίζουμε ώστε να καλύπτονται απόλυτα όλοι οι επιμέρους τομείς της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα ο γραπτός και προφορικός λόγος. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία της γραμματικής από τις πρώτες τάξεις. Επίσης, Ιδιαίτερα σημαντική για τους φοιτητές της πόλης μας είναι η πολυετής εμπειρία μας σταεντατικά μαθήματα των ενηλίκων.